Regulamin

Poniższy regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu Jaksiemaszpolsko.com, w szczególności praw i obowiązków zarejestrowanych Użytkowników serwisu jaksiemaszpolsko.com.

Informacje ogólne

Rejestrując się do serwisu Jaksiemaszpolsko.com akceptujesz zasady regulaminu serwisu, którego aktualna wersja dostępna jest pod adresem www.jaksiemaszpolsko.com/regulamin oraz polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem www.jaksiemaszpolsko.com/polityka-prywatnosci

Właścicielem serwisu (zwanym dalej Usługodawcą) jest ANNA MYSZKOWSKA LANGUAGE DEVELOPMENT z siedzibą w Węgrzcach Wielkich przy ulicy Węgrzce Wielkie 604, NIP 8732782986, REGON 369594404.  

Usługi świadczone są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymagania techniczne

Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych tabletów i telefonów komórkowych.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

Konta Użytkowników

Użytkownikiem serwisu Jaksiemaszpolsko.com  może być osoba fizyczn osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług.

Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.

Założenie konta w serwisie  Jaksiemaszpolsko.com jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do ograniczonej funkcjonalnie wersji testowej systemu.

Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

Nazwa konta (login) jest jednoznaczna z adresem e-mail podanym przez użytkownika. Podczas rejestracji i logowania należy podawać adres e-mail wyłącznie z użyciem małych liter.

Login (e-mail użytkownika) nie będzie widoczny dla innych użytkowników serwisu.

W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, wysyłając informację przez formularz kontaktowy.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail, przez formularz kontaktowy lub adres pocztowy Usługodawcy.

Abonament i dostęp do kursów

Założenie konta w serwisie Jaksiemaszpolsko.com jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do ograniczonej funkcjonalnie wersji testowej systemu.

Płatność za dostęp do pełnej wersji Jaksiemaszpolsko.com  możliwa jest po zalogowaniu na wersję bezpłatną.

Płatność za dostęp do pełnej wersji Jaksiemaszpolsko.com dokonywana jest z góry na okres miesiąca w wysokości zgodnej z cennikiem serwisu lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji.

Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje w chwili otrzymania powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności i jej poprawnym zaksięgowaniu.

Wykupienie abonamentu na dostęp do kursu Jaksiemaszpolsko.com  rozumiane jest jako zawarcie umowy:

- na czas określony odpowiadający długości opłaconego abonamentu w przypadku płatności jednorazowcyh przelewem lub kartą płatniczą

Płatności jednorazowe obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90.

Okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi.

Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu.

Dokonywanie płatności i faktury

Celem otrzymania faktury za zakupione produkty, należy podczas zamówienia uzupełnić dane wymagane do wystawienia faktury (nazwa, adres nabywcy, numer NIP).

Gwarancja satysfakcji i reklamacje

Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną: przez wysłanie e-maila, przez formularz kontaktowy na stronie www.jaksiemaszpolsko.com/kontakt lub na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot zostanie dokonany na kartę lub konto bankowe, z którego dokonano płatności.

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną, przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.

Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z korzystaniem z serwisu Jaksiemaszpolsko.com  rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.

Użytkownik może także wyrazić zgodę na przesyłanie treści reklamowych i informacji handlowych z serwisu Jaksiemaszpolsko.com. Decyzję dotyczącą otrzymywania informacji handlowych podjętą przy rejestracji Użytkownik może w każdej chwili zmienić klikając w link rezygnacji zawarty w przesyłanej wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość o treści “Rezygnacja z informacji reklamowych” przez formularz kontaktowy.

Kwestie związane z Polityką prywatności szczegółowo reguluje Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Moderowanie publikowanych treści

W ramach serwisu Usługodawca udostępnia moduł komentarzy, mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką języków obcych i efektywnego wykorzystania platformy Jaksiemaszpolsko.com

Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:

 

Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować blokadą możliwości publikowania treści na łamach serwisu i komunikacji z innymi użytkownikami platformy. W przypadku powtarzających się naruszeń, konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

Treść kursu i prawa autorskie

Materiały zawarte w serwisie Jaksiemaszpolsko.com są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu.

Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

W przypadku chęci wykorzystania poza platformą Jaksiemaszpolsko.com materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych treści, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, programów nauczania oraz usuwania niektórych elementów.

 

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie www.jaksiemaszpolsko.com/regulamin

O zmianach w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z loginem.

Na akceptację wprowadzonych zmian Użytkownik ma 14 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim.

W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, ma on prawo odstąpić od umowy.

Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.